POLITIKA PRIVATNOSTI

• Poštovani korisnici, molimo vas da pre korišćenja naših usluga, pažljivo pročitate sledeće uslove. Svaka poseta našoj stranici, znači da ste ove uslove pročitali i da se slažete sa njima u celosti. Ukoliko su oni za vas neprihvatljivi, molimo vas da ne koristite ovu veb stranicu.

• Ova Politika privatnosti sadrži informacije o vrsti ličnih podataka koji se obrađuju, o pravnom osnovu i svrsi obrade ličnih podataka, pravima lica na koja se podaci odnose, o rukovaocu, obrađivačima i primaocima ličnih podataka, vremenskom periodu čuvanja podataka o ličnosti i izmenama i dopunama ove Politike privatnosti. Owen Owen doo ima reputaciju u delatnosti podučavanja stranih jezika i mnogo paznje polaže na zastitu podataka o ličnosti naših polaznika i korisnika sajta.

Owen Owen d.o.o. se obavezuje da štiti privatnost polaznika i korisnika sajta i garantuje da će podatke koje polaznik odnosno korisnik sajta ostavi koristiti, čuvati i obrađivati u skladu sa svrhom i pravnim osnovom, zbog kojih su prikupljeni.

Owen Owen d.o.o. ce preduzeti odgovarajuće tehničke i organizacione mere, u cilju obezbeđivanja da se obrada podataka o ličnosti vrši u skladu sa pozitivnopravnim propisima i kako bi se sprečio gubitak, zloupotreba ili izmena podataka o ličnosti.

Podatke koje ste nam poverili nećemo dostaviti neovlašćenim trećim licima i sa njima ćemo postupati u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. Glasnik RS” br. 87/2018). Uvid u prikupljene podatke imaju isključivo ovlašćena zaposlena lica u Owen Owen d.o.o. Svi zaposleni u Owen Owen d.o.o. su svesni značaja čuvanja tajnosti podataka i odgovorni su za poštovanje ove Politike privatnosti.

 

PODACI O RUKOVAOCU

Odgovornost za obradu podataka o ličnosti u svojstvu rukovaoca snosi:

Naziv: Owen Owen d.o.o. Beograd

Sedište: Ul. Jevrejska 2, 11000 Beograd

Matični broj: 17417088

Poreski identifikacioni broj: 101514314

Email: admin@owenowen.rs

PRAVNI OSNOV I SVRHA OBRADE

Prema važećem Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što su: ime i identifikacioni broj, podatak o lokaciji, identifikator u komunikacionim mrežama ili jednog ili više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekomonskog, kulturnog i društvenog identiteta; dok je lice na koje se podaci odnose fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju.

Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti može biti:

• Pristanak, dat od strane posetioca veb stranice Owen Owen , kojom dozvoljavaju prikupljanje za jasno naznačenu svrhu. Pristanak se može povući u bilo kom trenutku slanjem e-maila odgovarajućeg sadržaja na admin@owenowen.rs ili slanjem dopisa na adresu koja je prethodno naznačena;

• Zaključenje i/ili izvršenje ugovora;

• Poštovanje pravnih obaveza rukovaoca;

• Obavljanje poslova u javnom interesu ili izvršenje zakonom propisanih ovlašćenja rukovaoca;

Pravni osnov određen je u skladu sa čl. 12 važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Svrha obrade:

Owen Owen d.o.o. Beograd obrađuje podatke o ličnosti navedene u ovoj Politici privatnosti o registrovanom korisniku sa svrhom:

• odgovaranja na upit ili zahtev korisnika za informacije o kursevima radi pružanja najbolje moguće usluge;

• omogućavanje podnošenje reklamacija;

• omogućavanje povraćaja sredstava plaćanja;

• obaveštavanje o promenama odredaba, uslova i pravila i/ili drugih administrativnih podataka;

• otkrivanje i/ili sprečavanje zloupotreba ili prevara

• bezbednosti korisnika kurseva Owen Owen doo.

Za odgovaranje na upite i zahteve korisnika potrebni su nam sledeći lični podaci: Ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona, mesto prebivališta.

Svaki korisnik odgovara za tačnost i istinitost svih informacija koje je dao.

Gore navedeni podaci, dostupni su zaposlenima u Owen Owen d.o.o. Beograd u skladu sa zakonskom regulativom Republike Srbije. Korisnik se može odjaviti u bilo kom trenutku, slanjem pisanog obaveštenja odgovarajuće sadržine u elektronskoj formi na e-mail adresu admin@owenowen.rs (e-mail mora biti poslat sa elektronske adrese sa koje se korisnik prijavio kao registrovani korisnik) ili slanjem dopisa na adresu sedišta

POSTAVLJANJE UPITA ILI ZAHTEVA

Korisnik našeg veb-sajta može nam postaviti specifična pitanja posredstvom kontaktnih obrazaca, koji su dostupni na Owen Owen sajtu. Podaci koje korisnik dostavi (IP adresa i/ili mail adresa i telefon) prilikom postavljanja željenih upita biće korišćeni za rešavanje korisnikovih pitanja.

Navedena e-mail adresa nije lična, već poslovna e-adresa Owen Owen d.o.o. Beograd. Dakle, ista nije vezana za jedno fizičko lice, već podatke dostavljene ovim putem mogu obrađivati različite osobe, zaposlene u Owen Owen Beograd, a sve u cilju brzog i efikasnog rešavanja korisnikovog zahteva.

Takođe, ukoliko nam ne pružite navedene neophodne podatke prilikom postavljanja upita ili zahteva, Owen Owen d.o.o. verovatno neće moći da postupi na zatraženi način.

 

PRAVA LICA NA KOJE SE PODACI ODNOSE

Ukoliko ostavite podatke o ličnosti na Owen Owen sajtu, to činite u potpunosti na dobrovoljnoj osnovi. Samo oni koji su nam pružili potrebne lične podatke moći će da koriste Owen Owen usluge i na drugi način iskoriste aktivnosti i ponude dostupne na našoj web stranici.

U zavisnosti od okolnosti konkretnog slučaja, Owen Owen doo pruža dosta opcija, u cilju pružanja pomoći našim korisnicima u zadržavanju kontrole nad svojim ličnim podacima, odnosno u ostvarivanju svojih prava.

Sva prava možete ostvariti slanjem upita ili zahteva admin@owenowen.rs ili na adresu Jevrejska 2, Beograd. Upite ili zahteve ćemo obraditi bez odlaganja i u skladu sa zakonskim obavezama te ćemo vas informisati o merama koje smo preduzeli.

Kao lice na koje se podaci odnose imate sledeća prava:

1. Pravo na informisanje

Sve informacije u vezi obrade vaših podataka o ličnosti možete zatražiti na gore naznačenu adresu ili putem e-mail adrese. Radi zaštite lica na koje se podaci odnose, potrebno je da se kao podnosilac upita ili zahteva identifikujete na odgovarajući način.

1.2 Pravo pristupa

Imate pravo da dobijete potvrdu o obrađivanju vaših podataka o ličnosti. Po osnovu ovog prava možete dobiti informaciju o tome koji se vaši podaci obrađuju, svrhu obrade kao i pravni osnov za obradu, informacije o rukovaocu i obrađivačima ličnih podatka, roku čuvanja podataka o ličnosti i dr.

1.3 Pravo na ispravku i dopunu

Imate pravo da tražite ispravku netačnih ličnih podataka i pravo da dodate lične podatke.

 

1.4 Pravo na brisanje

U određenim slucajevima imate pravo da zatražite brisanje vaših ličnih podataka (npr. ako podaci više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su obrađivani, opozvali ste pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, itd). Ukoliko iz bilo kojeg razloga ne možemo udovoljiti vašem zahtevu, obavestićemo vas o istom.

 

1.5 Pravo na ograničenje obrade

U posebnim okolnostima, imate pravo ograničiti obradu vaših ličnih podataka. Svoja prava vezana za ograničenje obrade možete ostvariti i putem Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

1.6 Pravo na prigovor

Imate pravo da se žalite na određene vrste obrade i prikupljanja podataka.

 

1.7 Pravo na povlačenje pristanka

U svakom trenutku imate pravo da povučete pristanak za obradu podataka o ličnosti. Povlačenje saglasnosti neće uticati na zakonitost obrade za period pre povlačenja pristanka.

 

1.8 Pravo na pritužbu nadzornom organu

Ako smatrate da obrada vaših ličnih podataka krši odredbe važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, imate pravo da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ul. Bulevar kralja Aleksandra br. 15, Beograd.

KAKO MOŽETE OSTVARITI SVOJA PRAVA, KONTAKT ZA POTREBE IZRICANJA PRIGOVORA, REŠAVANJA PRITUŽBI

Kako biste poslali pritužbu ili prigovor, ako želite da rešite neki nesporazum, nejasnoću ili nedoumicu u vezi vaših ličnih podataka koje obrađuje Owen Owen d.o.o. molimo Vas da to učinite koristeći naše sledeće kontakte:

Owen Owen d.o.o. Beograd

ul. Jevrejska br. 2,

11000 Beograd

Republika Srbija

e-mail: admin@owenowen.rs

Da bismo vas zaštitili kao titulara ličnih podataka, potrebno je da se na odgovarajući način identifikujete kao podnosilac prijave, koji će za Owen Owen doo Beograd predstavljati jemstvo da lične podatke daje njihovom vlasniku.

Primaoci podataka o ličnosti

Owen Owen d.o.o. Beograd NE DELI podatke o ličnosti iz upitnika ni sa kim.

VREMENSKI ROK U KOM SE VAŠI LIČNI PODACI ČUVAJU

Prikupljeni podaci u vezi podnošenja upita ili zahteva čuvaju se za ono vreme koje je potrebno da bi se udovoljilo vašem zahtevu ili upitu.

Ako ste nam dali svoju izričitu saglasnost za upotrebu ličnih podataka u promotivne svrhe, mi ćemo koristiti vaše podatke za takvu namenu, sve dok ne opozovete svoju saglasnost. Možete opozvati saglasnost koju ste dali u svakom trenutku tako da opoziv proizvodi dejstvo u budućnosti.

Svi podaci prikupljeni kroz interakciju sa Owen Owen doo prilikom posete web stranici brisaće se u roku od 24 meseca od dana njihovog prikupljanja.

Ako to zahtevaju pozitivnopravni propisi, Owen Owen doo navedene podatke može čuvati i duže, u skladu sa propisanim rokom čuvanja podataka.

Po isteku perioda čuvanja, lične podatke brišemo trajno ili ih činimo anonimnim, tako da se više ne mogu povezati sa određenim pojedincem.

 

MALOLETNICI

Maloletnici ne smeju da koriste Owen Owen veb-stranicu. Owen Owen d.o.o. Beograd ne prikuplja, niti zadržava lične podatke od lica mlađeg od 18 godina, te nijedan deo ove Internet stranice nije dizajniran na način da privuče bilo koga ko je mlađi od 18 godina. Ako roditelji, rođak ili zakonski zastupnik takvog lica otkrije da je poslalo lične podatke bez njegove saglasnosti, obratite se na našu adresu ili putem e-mail-a na admin@owenowen.rs .

 

IZMENE I DOPUNE POLITIKE PRIVATNOSTI

Politika o privatnosti se može povremeno menjati kako bi se uskladila sa pozitivnopravnim propisima.

Sve promene koje možemo načiniti u Politici privatnosti biće objavljene na ovoj stranici i prema potrebi, možete biti obavešteni putem e-pošte.

Copyright © 2007-2021 Owen Owen d.o.o. Sva prava zadržana.

Upotreba kolačića (eng. Cookies). Ovaj sajt koristi kolačiće u cilju analize saobraćaja i poboljšanja korisničkog iskustva. Daljim korišćenjem sajta izjavljujete da se slažete sa upotrebom kolačića. Za više informacija pogledajte ovde.

Razumem